Wedstrijdreglement Likeuren

Aan de jaarlijkse Zeeuws Vlaamse kampioenschappen kan worden deelgenomen door alle Zeeuws Vlaamse  amateur likeur bereiders

Alle ter beoordeling ingezonden  likeuren moeten door de inzender zelf vervaardigd zijn.

Likeur mag uitsluitend gemaakt zijn op basis van legaal in de handel verkrijgbare commerciële alcoholische producten.

Voor de keuring van likeur zijn klassen vastgesteld  en gepubliceerd door de organisatie.

Als likeur mogen alleen maceraten worden ingezonden in de klassen L1 (vruchten- en bloemenlikeur), L2 (likeur van kruiden, wortels, schillen en noten) of L3 (likeur van essences en overige grondstoffen en alle niet onder klasse L1 en L2 genoemde likeuren). Destillaten zijn uitgesloten. Bij de inzending dient vermeld te worden welke vruchten, kruiden, etc. het hoofdbestanddeel vormen of welk type likeur het  betreft.

De onderverdeling per klasse vindt u hier.

De door de wedstrijdleiding verstrekte etiketten mogen uitsluitend worden toegepast en moeten door de inzender worden aangebracht,  2 cm. van de onderzijde van de fles en midden tussen de gietnaden. Aan de buitenzijde wordt de informatie door de wedstrijdleiding ingevuld aan de hand van de gegevens die door de inzender op het (voor)inschrijfformulier zijn verstrekt.

Deelname is voor alle inzittenden van Zeeuws-Vlaanderen en leden van het Gilde en is alleen mogelijk door aanmelding, schriftelijk, tijdens  clubavonden of via email, onder gelijktijdige overschrijving of contante betaling van de verschuldigde kosten.

Gilde leden betalen € 1,- per inzending
   Niet leden betalen een opslag van €1,50

Een deelnemer mag  maximaal 4 likeuren inzenden.

Voor alle inzenders gelden de volgende voorschriften:

a Likeur dient te worden ingezonden in kleurloze koffiemelkflessen van het type Friese Vlag 186 ml      of van het type AH 200 ml, beide voorzien van de originele afsluitdop. De fles moet tot 1 à 1,5 cm onder de onderkant van de afsluitdop gevuld zijn.

Alle inzendingen worden op volgorde van aanmelding ingeschreven, de inschrijving sluit bij het bereiken van het maximale aantal inzendingen, of bij sluiting van de inschrijftermijn .

De wedstrijdorganisatie is gerechtigd om het recept van de winnende inzendingen op te vragen t.b.v. publicatie en intern gebruik door het Gilde

Keuren en keuringsruimte

Keurmeesters moeten direct of indirect zijn aangesloten bij de Federatie van Amateur Wijn-/likeurmakers Gilden FAWBG, Zij moeten voldoen aan de eisen die hun organisatie stelt aan hun vaardigheid, en zich conformeren aan dit reglement. Bij de beoordeling van de inzendingen dienen zij uit te gaan van de door de FAWBG vastgestelde omschrijvingen en definities van klassen.

Keurmeesters zijn uitgesloten voor het deelnemen met inzendingen.

Tijdens de keuring is de keuringsruimte voor publiek gesloten. Indien de accommodatie dit toestaat kan er de gelegenheid zijn de keurmeesters bij hun werk gade te slaan. Dit uitsluitend wanneer het werk van de keurmeesters hierdoor niet gehinderd wordt.

Roken in de keuringsruimte is niet toegestaan.

Inzendingen gedaan in een verkeerde klasse worden wel beoordeeld, doch komen niet voor prijzen of klassementen in aanmerking. De keurmeester geeft duidelijk aan in welke klasse de inzending diende te worden ingezonden en beoordeelt de fles conform de klasse waarin volgens de keurmeester wel had moeten worden ingezonden.

Keurmeesters dienen bij een te keuren klasse bij de beoordelingen te werken met tienden achter de komma om zoveel mogelijk gelijke scores te voorkomen.

Toekenning onderscheidingen en titels

De relatie tussen kwaliteit en rangorde wordt tevens als volgt bepaald:

a De score dient minstens 80 punten te zijn om in aanmerking te komen voor een 1e plaats, 75 punten voor toekenning van de 2e plaats en 70 punten voor toekenning van de 3e plaats.

b Blijkt in een klasse de score in het algemeen laag te zijn dan zullen de keurmeester de beste inzending in die klasse nogmaals beoordelen om te zien of deze alsnog voor een 1e, 2e of 3e plaats in aanmerking komt. Leidt deze herbeoordeling tot een hoger aantal toegekende punten, dan wordt van alle inzendingen in de betreffende klasse het aantal toegekende punten verhoogd met evenveel punten als waarmee de herbeoordeelde inzending werd opgewaardeerd.

Iedere inzending van uitzonderlijke kwaliteit ontvangt een blijk van waardering middels een Oorkonde onderverdeeld in 1e 2e 3e plaats

Zeeuws Vlaams kampioen likeur maken.

Iedere deelnemer dingt  mee naar de titel Zeeuws-Vlaams kampioen  likeur’ maken.

Slechts de hoogste scores per klasse uit de 3 verschillende klassen gelden.

Bij het behalen van een  gelijk aantal punten in een bepaalde klasse wint de deelnemer met het minste aantal inzendingen