Wedstrijdreglement Wijnen

 

Algemeen
a Aan de jaarlijkse Internationale Wedstrijd kan worden deelgenomen door alle amateur wijnmakers,
b Alle ter beoordeling ingezonden wijn moet door de inzender zelf vervaardigd zijn. Wijn volgens het proces van de natuurlijke fermentatie.
c Toevoegen van alcohol of chemische smaakstoffen aan wijn is niet toegestaan. Voor de keuring van wijn, zijn klassen vastgesteld en gepubliceerd door de organisatie. Deze klassen kunnen zijn onderverdeeld in een aantal subklassen.
d Druivenwijn dient voor 100% gemaakt te zijn van druiven. Meerdere druivenrassen kunnen daarbij in de samenstelling voorkomen.
e Wijn die niet als druivenwijn kan worden aangemerkt, dient te worden ingezonden als vruchtenwijn. Hieronder vallen ook de wijnen die in hoofdzaak gemaakt zijn van vruchten of plantendelen zoals; bloemen, wortels, knollen, bladeren kruiden, boomsappen enz. Maximaal 15% van de most mag direct of indirect afkomstig zijn van druiven.
f kleuren algemeen.
Wit: Van nagenoeg kleurloos tot alle facetten van lichtgeel tot geelgroen tot donkergeel.
Rosé: Licht rosé tot lichtrood, oranje/geel rood.
Rood: Alle kleurschakeringen van rood. Een paarse schijn is toegestaan en soms een lichtbruin randje .
Goud: (dessertwijn ) is de kleur van oud goud, donkergeel, oud geel, koperbruin. Een lichtbruin randje mag.
g Restsuiker algemeen.
Droog: Minder dan 10 g restsuiker per liter. Smaakt niet zoet. Een droge aperitiefwijn of wijn van het type sherry zal door het hoge alcoholgehalte en de mogelijke aanwezigheid van glycerine vaak iets zoet smaken
Medium: Bevat 10 – 30 g restsuiker per liter en smaakt iets zoet
Dessert: Een duidelijk zoete smaak met in de regel 20 – 50 g restsuiker per liter
h soorten algemeen
droge wijn: alcoholgehalte 9 – 14 vol.%, licht van smaak, bouquet en alcohol; met een korte afdronk
Medium: wijn alcoholgehalte 10 – 14 vol.%, voller van smaak, bouquet en alcohol; met een plezierige, niet te lange afdronk Dessertwijn:
alcoholgehalte 13 – 17 vol.%, vol tot zwaar van smaak, bouquet en alcohol. Fruitig met een lange plezierige afdronk
Klik hier voor info over klasseindeling
i Inzending van wijn kan plaatsvinden in de subklassen behorende bij de klassen: WD (wijnen van druiven), WV (wijnen van vruchten )zoals aangegeven op het inschrijving formulier. Bij de inschrijving dient vermeld te worden wat het hoofdbestanddeel (soort vrucht of soort druifvan de wijn is. Bij onvoldoende inzendingen kan de voorzitter van de jury in overleg met de wedstrijdleiding besluiten subklassen samen te voegen.
j De door de wedstrijdleiding verstrekte etiketten mogen uitsluitend worden toegepast en moeten door de inzender worden aangebracht, 2 cm. van de onderzijde van de fles en midden tussen de gietnaden. Aan de buitenzijde wordt de informatie door de wedstrijdleiding ingevuld aan de hand van de gegevens die door de inzender op het (voor)inschrijfformulier zijn verstrekt.
k Deelname is alleen mogelijk door schriftelijke voorinschrijving volgens de aanwijzingen op het inschrijfformulier, onder gelijktijdige overschrijving of contante betaling van de verschuldigde kosten.
l Deelnemers die geen lid zijn van het wijngaardeniersgilde of een bij de FAWBG aangesloten gilde betalen bij inschrijving een opslag van € 1,50 per ingezonden fles
Inzendingen
m Per klasse wijn- mag een onbeperkt aantal flessen per deelnemer worden ingezonden. Het is niet toegestaan om in één subklasse hetzelfde product meerdere malen in te zenden. Buitenlandse deelnemers leveren hun product aan volgens de in hun land geldende regels voor wedstrijdflessen. Voor Nederlandse inzenders gelden de volgende voorschriften:
n Wijn dient te worden ingezonden in kleurloze flessen zonder schroefdraad en zonder verdere kenmerken van het rechte schoudertype, waarvan de inhoud 75 cl. dient te bedragen (wit Bordeaux type, een groenzweem is toegestaan). De flessen dienen te worden voorzien van een kleurloze kunststof T-stop (champagnestop). De afstand tussen de onderzijde van de T-stop en het oppervlak van de niet mousserende wijn of stille cider dient 1 à 1,5 cm te bedragen;
o Alle inzendingen dienen op de in het programma aangegeven tijd te worden ingeleverd. Na de sluiting van die termijn worden geen inzendingen meer geaccepteerd.
p De wedstrijdorganisatie is gerechtigd om het recept van de inzendingen op te vragen t.b.v. publicatie in de nieuwsbrieven van de Wijngaardeniers en FAWBG
Keuren en keuringsruimte
q Keurmeesters moeten direct of indirect zijn aangesloten bij de Federatie van Amateur Wijn-/likeurmakers FAWBG, Zij moeten voldoen aan de eisen die de FAWBG stelt aan hun vaardigheid en zich conformeren aan dit reglement. Bij de beoordeling van de inzendingen dienen zij uit te gaan van de door de FAWBG vastgestelde omschrijvingen en definities van klassen, subklassen en soorten wijnen,
r Keurmeesters en hun assistenten mogen inzendingen plaatsen in alle (subklassen, behalve in de (subklasse welke zij zelf keuren of mede beoordelen.
s Indien een keurmeester meent een wijn, te herkennen, terwijl deze binnen de beoordeelde subklasse op de zesde plaats of hoger komt, dient hij of zij de uiteindelijke beoordeling en plaatsing over te laten aan twee andere keurmeesters, welke door de voorzitter van de jury kunnen worden aangewezen.
t Tijdens de keuring is de keuringsruimte voor publiek gesloten.
u Tijdens de wijn- of flessenshow is het niet toegestaan flessen te openen. Hiervan kan worden afgeweken met toestemming van de inzender, de betreffende keurmeesters en de voorzitter van de jury.
v Inzendingen gedaan in een verkeerde subklasse worden wel beoordeeld, doch komen niet voor prijzen of klassering in aanmerking. De keurmeester geeft duidelijk aan in welke subklasse de inzending diende te worden ingezonden en beoordeelt de fles conform de subklasse waarin volgens de keurmeester wel had moeten worden ingezonden.
w Keurmeesters dienen bij een te keuren subklasse bij de beoordelingen te werken met tienden achter de komma om zoveel mogelijk gelijke scores te voorkomen.
Toekenning onderscheidingen en titels
x De relatie tussen kwaliteit en rangorde wordt tevens als volgt bepaald:
a) De score dient minstens 85 punten te zijn om in aanmerking te komen voor een 1e plaats, 80 punten voor toekenning van de 2e plaats en 70 punten voor toekenning van de 3e plaats.
b) Blijkt in een subklasse de score in het algemeen laag te zijn dan zullen 2 keurmeesters de beste inzending in die klasse nogmaals beoordelen om te zien of deze alsnog voor een 1e, 2e of 3e plaats in aanmerking komt. Leidt deze herbeoordeling tot een hoger aantal toegekende punten, dan wordt van alle inzendingen in de betreffende subklasse het aantal toegekende punten verhoogd met evenveel punten als waarmee de herbeoordeelde inzending werd opgewaardeerd.
y Iedere inzending van uitzonderlijke kwaliteit ontvangt een blijk van waardering.
a) Iedereen die voor een inzending 70 of meer punten behaalt ontvangt een oorkonde. Op deze oorkonde worden van de inzender alle scores van 70 punten of meer vermeld, met daarbij de overige relevante gegevens van de inzending.
b) In een van de subklassen bij minstens 85 punten (na correctie als in art. 20 onder b. genoemd- een” topper”.
1.Beste druivenwijn / Beste vruchtenwijn:
a) Iedere deelnemer dingt automatisch mee naar de titel ’Beste druivenwijn, van de keuring’. Hiervoor dienen de wijnen beoordeeld te zijn met 90 punten of meer. De beste druivenwijn ontvangt een blijvende herinnering in de vorm van de “”Gouden Kurkentrekker “.
b)Iedere deelnemer dingt automatisch mee naar de titel ’Beste vruchtenwijn, van de keuring’. Hiervoor dienen de wijnen beoordeeld te zijn met 90 punten of meer. De beste vruchtenwijn ontvangt een blijvende herinnering in de vorm van het “Gouden tastevin”
2 Klassenkampioen:
Iedere deelnemer dingt automatisch mee naar de titel ’Klassenkampioen in de klasse vruchten- of druivenwijn,
a)Om mee te dingen naar het klassenkampioenschap in een klasse, moeten door de inzender in die klasse tenminste 3 flessen in verschillende subklasse zijn ingeleverd.
b)Aan iedere plaats per subklasse wordt een aantal punten toegekend als volgt: 1e plaats 10 punten 2e plaats 9 punten 3e plaats 8 punten, enz 10e en lagere plaats 1 punt Hebben binnen een subklasse meer inzenders dezelfde score, dan delen zij dezelfde plaats (ex aequo) en hebben recht op hetzelfde aantal punten. Degene met de naast lagere score heeft geen recht op een hogere plaats dan hem of haar zou zijn toegekomen als er geen ex aequo was.
c) Door het optellen van de 3 hoogste punten uit de 3 verschillende subklassen die iemand heeft gescoord, wordt de klassenkampioen bepaald. Dus slechts de drie hoogste scores gelden. Bij het d)behalen van een gelijk aantal punten in een bepaalde klasse wint de deelnemer met het minste aantal inzendingen.
d )De eerste prijs ontvangt naast de wisselbeker een standaard + oorkonde, tweede en derde prijswinnaars in een klasse ontvangen medaille en een oorkonde.
e) Indien deze wisselprijs drie achtereenvolgende keren door dezelfde persoon is gewonnen, dan wordt deze wisselprijs diens eigendom.
3Landelijk kampioen:
a) Om mee te dingen naar de titel Landelijk Kampioen tellen per deelnemer zijn 3 beste inzendingen uit de vruchtenwijnen tezamen met zijn beste 3 inzendingen uit de druivenwijnen. Op dezelfde wijze als in art. 2 is beschreven worden de punten van de verschillende subklassen toegekend. Door het optellen van de 6 hoogste punten die iemand in een subklasse heeft gescoord, wordt de landelijk kampioen bepaald. Dus slechts de zes hoogste scores, waarvan 3 uit de vruchtenwijnen en 3 uit de druiven wijnen, gelden.
b) De eerste prijs ontvangt naast de wisselbeker een standaard + oorkonde, tweede en derde prijswinnaars in een klasse ontvangen medaille en een oorkonde.
c) Indien deze wisselprijs drie achtereenvolgende keren door dezelfde persoon is gewonnen, dan wordt deze wisselprijs diens eigendom.
Zo spoedig mogelijk na afloop van de keuring wordt de uitslag gepubliceerd. Daarbij worden de uitslagen binnen een klasse per subklasse, en waar dit van toepassing is per subklasse-variant, gegroepeerd.
Protesten en maatregelen
a a) Protesten over de uitslag kunnen uitsluitend bij de wedstrijdsecretaris worden ingediend, binnen één uur na het bekendmaken van de uitslagen. Een commissie bestaande uit twee keurmeesters en de coördinator keurmeesterzaken zal de protesten in behandeling nemen en afwerken. Eventuele wijzigingen in de uitslag worden zo spoedig mogelijk verwerkt.
b b) Sancties
cc) Inzendingen die door keurmeesters worden gedaan in de (subklasse die hij of zij keurt of mede beoordeelt worden automatisch gediskwalificeerd.
dd) De commissie keurmeesters onderzoekt de feiten indien keurmeesters hebben verzuimt aan te geven dat zij in een bepaalde (sub)klasse hebben ingezonden en toch in die (sub)klasse keuren of mee beoordelen en stelt de te treffen maatregelen voor aan het bestuur van het FAWBG.
e e) De organisator, noch de FAWBG of het Wijngaardeniersgilde, kunnen aansprakelijk worden gesteld voor de schade van welke aard dan ook, noch voor fouten die door een keurmeester zijn gemaakt.
ff) In gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist de voorzitter van de jury.